pomoc
Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

2020.03.11
ZBIÓRKA MEBLI
HARMONOGRAM ODBIORU MEBLI I INNYCH ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH BEZPOŚREDNIO Z TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO DANEJ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DO KOŃCA LIPCA 2020r.
Zgodnie z przepisami zawartymi w akcie prawa miejscowego tj. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/84/2017 Rady Miasta  Włocławek z dnia 22 czerwca 2017r. ze zm.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny wytworzone przez właściciela nieruchomości zamieszkałej odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w roku, wg harmonogramu, który zostanie podany do publicznej wiadomości, w miejscach wyznaczonych przez Gminę Miasto Włocławek.
Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem ww. odpadów zgodnie z załączonym harmonogramem odbioru.
Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wystawiają ww. odpady bezpośrednio przed  swoją posesję, natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców, zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się obecne zbiórki odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe zostaną zabrane tylko w przypadku ich zdeponowania przed posesją lub przy ogólnodostępnej pergoli śmietnikowej, jeżeli będzie możliwy bezpośredni do niej dojazd pojazdem specjalnym - śmieciarką. Pracownicy spółki PGK „Saniko” nie zbierają odpadów z posesji ani z pergol śmietnikowych, znajdujących się na terenach zamkniętych. Za odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru odpowiada właściciel/zarządca posesji.
W związku z powyższym, Wydział Gospodarki Komunalnej ustalił nw. terminy zbiórek:
1 akcja do 20 stycznia 2020r.
 • 04 stycznia 2020r.,  w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ŚRÓDMIEŚCIE, ZAWIŚLE
 • 11 stycznia 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle POŁUDNIE, MICHELIN
 • 18 stycznia 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD I RYBNICA
2 akcja do 20 marca 2020r.
 • 29 lutego 2020r.,  w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ŚRÓDMIEŚCIE, ZAWIŚLE
 • 07 marca 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle POŁUDNIE, MICHELIN
 • 14 marca 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD I RYBNICA
3 akcja do 20 maja 2020r.
 • 25 kwietnia 2020r.,  w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ŚRÓDMIEŚCIE, ZAWIŚLE
 • 09 maja 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle POŁUDNIE, MICHELIN
 • 16 maja 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD I RYBNICA
4 akcja do 20 lipca 2020r.
 • 04 lipca 2020r.,  w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ŚRÓDMIEŚCIE, ZAWIŚLE
 • 11 lipca 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle POŁUDNIE, MICHELIN
 • 18 lipca 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 - osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, KAZIMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD I RYBNICA
Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 9:00 do 16:00 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).
Mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK  odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych z nieruchomości zamieszkałych, typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.
Właściciele nieruchomości mogą również  zamówić odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych  na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej i działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów.
Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych odbiorów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie można znaleźć na stronie internetowej: www.zbierajselektywnie.pl oraz www.wloclawek.pl