pomoc
Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Regulamin sprzedaży drewna

REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA

 obowiązujący od dnia 02 stycznia 2020 r. w Miejskim Zakładzie Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku

 1. Sprzedawcą w rozumieniu regulaminu jest Gmina Miasto Włocławek w imieniu której, na podstawie § 3 ust. 3 statutu stanowiącego załącznik do Uchwały r., działa Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku, a Nabywcą osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu drewna.                  
 2. Sprzedaży dokonuje się na podstawie aktualnego cennika na drewno, który jest załącznikiem do zarządzenia, dostępnego w Leśniczówce Dąbrówce jak i stronie internetowej Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku.
 3. Sprzedaż drewna odbywa się od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00–14.00, a w piątek w godz. 8.00 – 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zakupu z osobą odpowiedzialną za gospodarkę drewnem.
 4. Sprzedaż prowadzona jest w formie gotówkowej na terenie Leśniczówki Dąbrówki.
 5. Dowodem nabycia drewna dla Nabywcy jest asygnata i paragon, na żądanie Nabywca może otrzymać fakturę VAT jednak tylko wtedy, gdy przed wystawieniem paragonu poda sprzedającemu nr NIP, w takim przypadku paragon pozostaje u Sprzedawcy.
 6. Przy sprzedaży detalicznej drewna drukowany jest paragon fiskalny na kasie fiskalnej
  i przekazywany Nabywcy. Na życzenie Nabywcy może być wystawiona faktura VAT  bez nr NIP i wtedy paragon zostaje dołączony do egzemplarza faktury pozostającej u Sprzedającego. Dokumenty rozchodu tj. asygnata i faktura sporządzane są w trzech egzemplarzach; jeden otrzymuje Nabywca, drugi pozostaje u osoby odpowiedzialnej za gospodarkę drewnem, trzeci przekazywany jest do księgowości MZZiUK.
 7. Odbioru drewna z Leśniczówki Dąbrówki Nabywca dokonuje we własnym zakresie
  i na własny koszt.
 8. Istnieje możliwość sprzedaży drewna z miejsca jego pozyskania jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od Dyrektora MZZiUK i pod nadzorem wyznaczonego pracownika MZZiUK.
 9. Wywóz drewna z Leśniczówki Dąbrówki odbywa się w dniu jego zakupu. W przypadku niemożności wywozu drewna w dniu jego zakupu, Nabywcę obowiązuje 7 dniowy termin wywozu drewna, uzgodniony z wyznaczonym pracownikiem Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku.
 10. W dniu odbioru osoba odpowiedzialna za gospodarkę drewnem odnotowuje na egzemplarzu asygnaty Nabywcy datę oraz ilość wydanego drewna. W przypadku konieczności odbioru drewna w kilku ratach każda partia drewna powinna być odnotowana w ten sam sposób.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu jakościowego jak i ilościowego drewna nieodebranego w wyznaczonym terminie.
 12. Na terenie miejskiego magazynu drewna obowiązuje zakaz używania pił spalinowych oraz łupania zakupionego drewna przez osoby postronne.
 13. Istnieje możliwość użycia pił spalinowych oraz łupania drewna zakupionego na terenie miejskiego magazynu przez Nabywcę w sytuacji kiedy z uwagi na duże gabaryty nie ma możliwości jego załadunku na środek transportu, ale tylko po uzyskaniu pisemnej zgody przez Dyrektora MZZiUK i pod nadzorem wyznaczonego pracownika MZZiUK.
 14. Wszelka odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz ewentualne wypadki przy manipulacji drewna oraz jego załadunku spada na Nabywcę.

Podpisanie asygnaty przez Nabywcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.