Lasy na terenie miasta Włocławek

Lasy pokrywają ok. 26% terenu miasta, stanowiąc zwartą otulinę, głównie od strony południowej. Miasto ze swym zainwestowaniem urbanistycznym wkracza w tę otulinę, pozostawiając szerokie pasma lasu, oddzielając nimi osiedle „Południe” od osiedla „Michelin”. Niestety, otulina leśna nie łączy się z terenami zieleni miejskiej, parkami i skwerami pozostawiając wiele połaci terenów nie porośniętych zielenią wysoką.

Łączna powierzchnia lasów na terenie Włocławka wynosi ok. 2200 ha, co stanowi 26% powierzchni miasta – jest to wartość większa od lesistości województwa Kujawsko – Pomorskiego, które wynosi 22,6%.

W większości lasy w granicach miasta znajdują się pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe tworzących Nadleśnictwo Włocławek. W skład nadleśnictwa wchodzi 16 leśnictw i jedno gospodarstwo szkółkarskie położonych na terenach o łącznej powierzchni ok.25123 ha, z czego w granicach administracyjnych Włocławka leży ok. 1911 ha obejmujących zasięgiem 7 leśnictw: Brześć Kujawski, Brzezie, Dębice,  Poraza, Rybnica, Szpetal i Wikaryjskie.

Drugą grupę lasów miejskich (w granicach miasta) stanowią lasy komunalne (gminne) miasta Włocławka, o łącznej powierzchni 214,75 ha. Rozmieszczone są w 11 kompleksach zwanych uroczyskami:

 1. Uroczysko „Dąbrówka” ­ powierzchnia 142,52 ha
 2. Uroczysko „Przy cmentarzu” ­ powierzchnia 6,24 ha
 3. Uroczysko „Świech” ­ powierzchnia 15,02 ha
 4. Uroczysko „Leopoldowo” ­ powierzchnia 3,34 ha
 5. Uroczysko „Krzywa Góra” ­ powierzchnia 5,68 ha
 6. Uroczysko „Zazamcze” ­ powierzchnia 15,16 ha
 7. Uroczysko „Wysoka” ­ powierzchnia 1,02 ha
 8. Uroczysko „Michelin” ­ powierzchnia 0,05 ha
 9. Uroczysko „Łęg” ­ powierzchnia 4,05 ha
 10. Uroczysko „Zawiśle” ­ powierzchnia 19,42 ha
 11. Uroczysko „Korabniki” ­ powierzchnia 1,32 ha

 

Odrębnym tematem są tzw „tereny zadrzewione” porośnięte drzewostanami z gatunkami lasotwórczymi – są one zaniedbane pod względem ochrony i hodowli lasu. Ich łączna powierzchnia wynosi ok. 35 ha.

Ok. 72 ha powierzchni miasta zajmują lasy prywatne, które są formą najbardziej rozdrobnioną, stanowiąc własność 115 podmiotów prywatnych, w działkach nie przekraczających 3 hektary.

Lasy państwowe, komunalne i prywatne granicząc bezpośrednio, czy pośrednio ze sobą tworzą większe lub mniejsze kompleksy leśne stanowiąc dość zwartą otulinę aglomeracji włocławskiej.

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku gospodarka leśna, wszelkie jej aspekty, winna opierać się na planie urządzenia lasu (tak zwany operat leśny) – dokumencie obejmującym 10 – letni okres gospodarczy. Dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa winien być sporządzany dokument jakim jest uproszczony plan urządzenia lasu.

W lasach komunalnych obowiązuje uproszczony plan urządzenia lasu tj. „Uproszczony plan urządzenia lasów komunalnych ­ miasta Włocławek” na okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2018 roku.

Aby zinwentaryzować tereny zadrzewione sporządzono dokument p.n. „Inwentaryzacja wybranych gruntów – miasto Włocławek, lata 2009­-2018” opisujący, analogicznie do operatu leśnego, stan sanitarny jak i wskazówki gospodarcze co do drzewostanów. Inwentaryzacją objętych zostało 31,94 ha powierzchni terenów zadrzewionych.

Nadzór merytoryczny nad całokształtem gospodarki leśnej oraz gospodarką drewnem pozyskiwanym na terenach lasu komunalnego i z terenów miejskich jak i pielęgnacją drzewostanów oraz utrzymaniem czystości na terenie lasu komunalnego oraz na części terenów zadrzewionych zajmuje się od 1 lipca 2015 roku Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku.